Storytelling Festival 2014 - Friday - heraldandtribune